Famakiana Baiboly

Mandra-piaviko, manokàna fotoana ho amin’ny famakian-teny, ny fananarana, ny foto-pampianarana. 1 Timoty 4:13

1 Timoty 4:13
Didy vaovao

"Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa." Jaona 13:34

Jaona 13:34
AGO

Antsoina ny mpikambana amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra mba hanatrika ny "Assemblée générale ordinaire" izay hatao eto Ankorondrano, foiben'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ny Asabotsy 07 desambra 2019. Aoka samy hitondra karampanondrom-pirenana sy ny karatra mahampikambana.

07 desambra 2019