Manaraha Ahy

Orateur :

Ary izany no nolazainy hanambara ny fomban'ny fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany, dia hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. Jaona 21:19-23


Même orateur

Titre Date Rubrique
Ny hazofijalinan'i Jesosy 19 Martsa 2024 Ho an'ny Rehetra
Ny fitiavan'i Jesosy antsika 27 Martsa 2024 Ho an'ny Rehetra
Ny finoana an'i Jesosy Kristy 10 Jolay 2022 Ho an'ny Rehetra
METEZA HO DIOVIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA 10 Jolay 2022 Ho an'ny Rehetra
Ny fihoaran'ny fahatsarana ny fahalalana an'i Jesosy Kristy 10 Jolay 2022 Ho an'ny Rehetra
Tsy mijery na inona na inona afa-tsy Jesosy voahombo teo amin'ny Hazofijaliana. 10 Jolay 2022 Ho an'ny Rehetra
JESOSY MAMONJY ANKADINDRATOMBO Fijoroana Vavolombelona / vita Batisa (26-09-2021) Partie I 26 Septambra 2021 Fijoroana Vavolombelona
JESOSY MAMONJY ANKADINDRATOMBO Fijoroana Vavolombelona /vita Batisa (26-09-2021) Partie II 26 Septambra 2021 Fijoroana Vavolombelona
Fijoroana vavolombelona Fiangonana Jesosy mamonjy 21 Septambra 2021 Fijoroana Vavolombelona
BATISA - Pst Raymond RANDRIANATOANDRO 04 Febroary 2024 Ho an'ny Rehetra
Miverenà eto BETELA - Pst Toky NOMENJANAHARY 04 Febroary 2024 Ho an'ny Rehetra
Ao amin'i Jesosy ny loharanonao rehetra. Ho an'ny Rehetra
Fanatitra ho an'Andriamanitra 03 Martsa 2024 Ho an'ny Rehetra
Misaora an'Andriamanitra 31 Desambra 2023 Ho an'ny Rehetra
Tantaran'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 01 Janoary 2024 Ho an'ny Rehetra